image

Nolikums Bānīša kauss 2023

UZMANĪBU! Turpmāk sacensības bērniem notiks 1 x 2 gados. Nākamās sacensības bērniem notiks 2024. gadā, Gulbenes dzelzceļa stacijā, Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē.


 1. Mērķis un uzdevumi

  1. Veicināt Gulbenes, Alūksnes un citu novadu iedzīvotāju piedalīšanos šajās sacensībās;

  2. popularizēt riteņbraukšanu kā veselību veicinošu sporta veidu;

  3. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;

  4. veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm tādējādi veicinot arī tūrisma attīstību;

  5. veicināt novadu iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs.


 1. Starta vieta un laiks

06.05.2023. plkst. 1100 – sacensību starts no Alūksnes dzelzceļa stacijas, Jāņkalna iela 52, Alūksnē.


 1. Distance un starta laiks

Distance veidota pa ceļiem ar dažādu segumu - meža takas, grants, smiltis un asfaltēti ceļi. Distances garums 49-50 km. Starts tiek dots reizē ar bānīša atiešanu maršrutā Alūksne - Gulbene. Sacensības notiek pa ceļiem, šaursliežu dzelzceļa maršruta tuvumā, Alūksnes un Gulbenes novadu teritorijās.

 1. Starta grupas, numuri un koridoru sistēma

  1. Starta grupas:

   Meitenes

   2005.g. - 2009.g. (14 - 18 gadi)

   45-50 km

   Sievietes

   1989.g. - 2004.g. (19 - 34 gadi)

   45-50 km

   Sievietes

   1979.g. - 1988.g. (35 - 44 gadi)

   45-50 km

   Sievietes

   1978.g. un vecākas (45 gadi un vecākas)

   45-50 km

   Zēni

   2005.g. - 2009.g. (14 -18 gadi)

   45-50 km

   Vīri

   1989.g. - 2004.g. (19 - 34 gadi)

   45-50 km

   Vīri

   1979.g. - 1988.g. (35 - 44 gadi)

   45-50 km

   Vīri

   1969.g. - 1978.g. (45 - 54 gadi)

   45-50 km

   Vīri

   1968.g. un vecāki (55 gadi un vecāki)

   45-50 km

  2. starta numuri tiek piešķiri pēc 2022. gada sacensību kopvērtējuma rezultātiem, pārējiem pieteikšanās secībā;

  3. numuri tiek izsniegti sacensību dienā no plkst. 900 sacensību centrā pie Alūksnes dzelzceļa stacijas, Jāņkalna ielā 52, Alūksnē.

  4. stāšanās starta koridoros atbilstoši izsniegtajam numuram.


 1. Vērtēšana

  1. Sacensību rezultātus vērtē gan individuāli, gan komandām;

  2. Komandu sastāvs tiek noteikts automātiski pēc pieteikumā norādītā komandas nosaukuma (dalībnieki, kas reģistrējušies vienā komandā automātiski piedalās arī komandu ieskaitē).
   Komanda sastāv vismaz no 4 dalībniekiem. Komandā atļauts pieteikt gan vīriešus, gan sievietes. Komandas vietu nosaka pēc 3 labāko vīriešu un 1 labākās sievietes rezultātu kopsummas.


 1. Pieteikšanās

Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām biedrības “VeloRīts” mājaslapā www.velorits.lv sadaļā “Bānīša kauss 2023” līdz 03.05.2023. plkst. 2359 vai 06.05. sacensību centrā līdz plkst.1000.


 1. Dalības maksa


līdz 03.05.2023.

06.05.

2005. - 2009.gadā dzimušajiem

7 EUR

15 EUR

2004.gadā dzimušajiem un vecākiem

10 EUR

15 EUR


  1. Dalības maksa jāsamaksā ar bezskaidras naudas norēķinu, pārskaitījumu, uz nolikuma 11.punktā norādītajiem rekvizītiem līdz 03.05.2023. plkst. 2359. Organizācijām, pēc pieprasījuma, var tikt izrakstīts rēķins apmaksas veikšanai;

  2. dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta;

  3. gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.

  4. dalības maksā ietilpst:

   1. marķēta un sagatavota trase;

   2. dalībnieka numurs;

   3. dzirdināšanas punkti trasē;

   4. ēdināšana pēc finiša;

   5. neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi - starta/ finiša zonā dežūrē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 


 1. Dalībnieku tiesības un atbildība

  1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām;

  2. sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem. Velosipēdiem jābūt labā tehniskā stāvoklī;

  3. visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Apstiprinot savu dalību sacensībām (samaksājot dalības maksu) dalībnieks pilnībā piekrīt nolikumam un tajā aprakstītajiem noteikumiem. nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis;

  4. katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu;

  5. aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.

  6. apstiprinot savu dalību sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā;

  7. dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā dzeršanas punktā. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi;

  8. dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi;

 2. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:

  1. Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā;

  2. organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu;

  3. organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā;

  4. organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē;

  5. organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā;

  6. sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.


 1. Sacensību dalībnieku ievērībai:

  1. dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi;

  2. sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības;

  3. visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

  4. dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem;

  5. dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

  6. organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot uz velo sacensību vietā. Atcerieties no jums mācās jaunā paaudze un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām;

  7. katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž velosipēda priekšā labi redzamā vietā;


 1. Apbalvošana

  1. Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, nolikuma 4.punkts ( medaļa, balva);

  2. absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti seši labākie sieviešu un vīriešu konkurencē:

1.vieta - 100 EUR, kauss;

2.vieta - 80 EUR, kauss;

3.vieta - 60 EUR, kauss;

4.vieta - 40 EUR;

5.vieta - 30 EUR;

6.vieta - 20 EUR.

11.3. Komandu vērtējumā no 1. līdz 3.vietai apbalvo ar kausiem;


12. Organizatori

Biedrība “Gulbenes velo klubs “VeloRīts”” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un Alūksnes Sporta skolas Sporta centru.

Kontakpersonas:

Imants Kublačovs, e-pasts: velorits@inbox.lv, tālr. 29242122 (Gulbene).

Guntis Kozilāns, e-pasts: guntis.kozilans@aluksne.lv, tālr. 25663337 (Alūksne);Rekvizīti norēķiniem:

Biedrība “VeloRīts”

Reģ. Nr. 40008245797

Raiņa iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401

Banka A/S SWEDBANK

Norēķinu konta Nr. LV06HABA0551041120634


Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sacensībām. Dalībnieki ir atbildīgi par iepazīšanos ar aktuālo nolikumu pirms sacensībām.

Sazinies ar mums

 Sazinieties ar mani 

© 2023 VeloRīts Biedrība